INFORMACJA RODO

 

Od 25 maja 2018 r. w Polsce stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO. Informacja ta ma na celu poinformowanie w jaki sposób chronimy oraz przetwarzamy
Państwa dane osobowe, zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO.

Co to są dane osobowe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane osobowe to takie dane, które pozwalają na bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie osoby
fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatorów, takich jak: imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail czy adres korespondencyjny.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Radłowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., 33-130 Radłów, Niwka. Radłowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jakie kategorie danych osobowych są przetwarzane i z jakiego źródła pochodzą?

Radłowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w związku z prowadzoną działalnością związaną z dostarczaniem wody, odprowadzaniem ścieków i utrzymywaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – przetwarza Państwa dane osobowe takie jak: Państwa imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres punktu poboru wody, adres do korespondencji, adres e-mail, dane rozliczeniowe (faktury/rachunki/numery kont bankowych), numer klienta, numer telefonu, numer NIP, REGON, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, a także inne dane zawarte we wniosku lub korespondencji kierowanej do Radłowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.. Dane osobowe pozyskujemy za pośrednictwem pism, wniosków, umów, a także w związku z korespondencją prowadzoną z Państwem. Dane osobowe możemy również pozyskiwać za pośrednictwem internetowego formularza znajdującego się na stronie internetowej Radłowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.. Państwa dane osobowe możemy otrzymać bezpośrednio od Państwa (w sytuacji, gdy np. otrzymujemy od Państwa wniosek/pismo, gdy prowadzimy z Państwem korespondencję lub zawieramy z Państwem umowę). Niekiedy możemy otrzymać Państwa dane od innej osoby składającej wniosek (np. od właściciela budynku, inwestora).

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

– wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

– wykonania umowy, której stroną jest administrator,

– wystawiania i przechowywania faktur, oraz innych dokumentów księgowych,

– wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji,

– wykonywania zadań w interesie publicznym, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa,

– realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora tj. ustalanie, dochodzenie, egzekwowanie, obronę lub ochronę roszczeń lub praw
związanych z wykonywaniem umowy.

Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

Odbiorcami Państwa danych osobowych jest Radłowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., 33-130 Radłów, Niwka, oraz są lub mogą nimi zostać: podmioty, którym na podstawie umowy  powierzono przetwarzanie danych osobowych.

Przez jaki czas będziemy przechowywać Państwa dane?

Radłowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. będzie przechowywał Państwa dane przez okres wykonywania umowy oraz przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego bądź cele archiwalne.

Jakie uprawnienia przysługują Państwu w odniesieniu do swoich danych osobowych?

– dostęp do swoich danych osobowych oraz do ich otrzymania;

– sprostowanie swoich danych osobowych;

– usunięcie swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);

– ograniczenie przetwarzania danych osobowych;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

– przeniesienia swoich danych osobowych.

Informacje dodatkowe:

Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Administrator nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Odstępstwo od reguły może stanowić przypadek, gdy strona umowy zmienia miejsce zamieszkania i znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, a formalności związane z zakończeniem umowy i dokonaniem ostatecznych rozliczeń wymagają przesłania tych danych. W takim wypadku może zaistnieć konieczność przekazania danych do państwa,
co do których Komisja Europejska nie wydała decyzji o stwierdzeniu lub braku odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. W takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Będą mogli Państwo uzyskać opis tych zabezpieczeń lub administrator wskaże miejsce ich udostępnienia.